Intelligente en duurzame energiesystemen voor uw vastgoed

Wij ontwerpen en bouwen het meest economische energieconcept voor uw project

Over ons

Emiel en Pieter-Jan zijn twee jonge ingenieurs met een passie voor bouw en duurzame energie. Tijdens hun eerdere professionele ervaringen ondervonden ze dat op vandaag nog heel wat kansen onbenut blijven om energiesystemen duurzamer en betaalbaarder te maken in bestaand en nieuw vastgoed. “Met Heatify willen we hier een antwoord op bieden om zo ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld.”

 • Diepgaande expertise in duurzame energiesystemen voor gebouwen
 • Ruimdenkend met oog op optimaliseren van de TCO (Total Cost of Ownership)
 • Jong, dynamisch en flexibel team

Onze missie

 • Gebouwen zijn verant­woor­delijk voor meer dan 30% van de CO2-uit­stoot in Europa. Dit is gro­ten­deels te wij­ten aan ver­warming door mid­del van ver­branding van fos­siele brand­stof­fen zoals aar­dgas of stook­olie, vaak in com­binatie met een be­perkte iso­latie­graad van ons ge­bouwen­land­schap.

 • Warmte­pompen bie­den hier­op een fossiel­vrij ant­woord. Deze wer­ken het ef­fi­ciëntst bij ver­warming op lage tem­peratuur waar­door ze, soms on­terecht, niet in be­schouw­ing ge­nomen wor­den bij een stook­plaats­re­nova­tie van een be­staand ge­bouw. Het kan je ver­bazen, maar veel meer ge­bouwen dan je zou den­ken zijn van­daag reeds klaar voor de over­scha­keling naar een warmte­pomp. Heel wat ge­bouwen die vandaag na­melijk ver­warmd wor­den op 70 °C zijn per­fect in staat om ook bij 45 of 50 °C ver­warmd te worden. Bij deze lagere aan­voer­tem­peraturen is het reeds voor­deliger om te ver­warmen met warmte­pompen dan met een gas- of stook­olie­ketel.

 • Bij Heatify willen we hierop een ant­woord bie­den. In re­novatie­con­text voeren we ther­mische metingen uit die de eco­nomische haal­baarheid van ver­war­ming op basis van een warmte­pomp in uw ge­bouw be­paalt. Ook in nieuw­bouw­projecten ont­wik­kelen we toe­komst­ge­richte to­taal­op­los­singen op ge­bied van energie.

Services

Renovatiecontext

 • Thermodynamische analyse van het gebouw aan de hand van plaatselijke energiemetingen, met eventueel herinregeling van het verwarmingssysteem.
 • Haalbaarheidsstudie voor een transitie naar warmtepompverwarming.
 • Renovatie-visienota volgend op de thermodynamische analyse, die de interessantste ingrepen oplijst om uw gebouw warmtepomp-ready te maken.
 • Ontwerp, plaatsing en uitbating van uw duur­zame energie-installatie, mo­gelijk met pres­tatie­ga­rantie.

Nieuwbouwproject

 • Conceptuele of uitgebreide studies van alle tech­nieken op maat van uw project.
 • Realisatie van duurzame & intelligente energie­systemen.
 • Technisch en administra­tief be­heer van uw in­stal­latie.

Contacteer ons

Heeft u een project waarbij u graag beroep doet op onze expertise? Laat het ons weten via het contactformulier op onze website.

Team

Pieter-Jan Degroote

Co-founder

Emiel Debusseré

Co-founder

Contact

Indien u nog met vragen zit, aarzel niet om contact met ons op te nemen! Stuur ons gerust een email of laat een bericht achter in onderstaande voorziene ruimte.

Maatschappelijke zetel:

Martelaarslaan 326, 9000 Gent, België

Telefoon:

+32 479 35 41 20

Laden...
Uw bericht werd succesvol achtergelaten. Tot ziens!
Uw bericht werd succesvol achtergelaten. Tot ziens!